کارگاه های آموزشی

در راستای ارائه خدمات بیشتر و بروز رسانی دانش شرکت کنندگان در حوزه های عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری و نیز بهره گیری از اساتید و صاحب نظران در مجاور کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کارگاه های آموزشی متعددی با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنایع مرتبط ایران و جهان برگزار خواهد گردید. عناوین کارگاهها متعاقبا اعلام می گردد.