چاپ در مجلات علمی پژوهشی

 

 

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه کنفرانس  مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد مدیریت شهری و توسعه پایدار، ISC -شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده (پذیرش به منزله برگزیده بودن نیست)امکان چاپ را در یکی از چندین مجلات معتبر علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی معتبر پشتیبان کنفرانس اکسپت و منتشر گردند.

زمان و نحوه چاپ مقالات در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

امکان ارسال مقالات برای مجلات معتبر علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی فقط برای نویسندگانی میسر است که مقالات آنها توسط کنفرانس پذیرش شده و از نظر هیت داوران منتخب شوند که 2 ماه بعد از برگزاری کنفرانس مشخص و با برگزیده شده گان هماهنگی لازم انجام خواهد شد.