آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات


با توجه به ضرورت پژوهش در حوزه توسعه پایدار، اولین کنفرانس مهندسی عمران، مــــعماری و شهرسازی با رویکرد مدیریت شهری و توسعه پایدار شروع به فعالیت نمود.اين کنفرانس فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران، متخصصان وانديشمندان در حوزه مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست است. برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز تخصصي کشور و جهان در زمينه مفاهيم مشترك و مرتبط با محورهاي کنفرانس را فراهم می سازد.

بر اين اساس، با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید. با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.