سازمان کنفرانس
دکتر امیرحسین پیرمرادی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه