اهداف برگزاری کنفرانس

++ اهداف کلی کنفرانس

سومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي جهت ارتقاء سطح كيفي و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي این حوزه ها به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

 • بررسی چالش های رشته های تخصصی در رشته ها و حوزه های مرتبط با کنفرانس
 • ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه محورهای کنفرانس
 • بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس
 • زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در رشته های مرتبط
 • برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو و ارائه تجربيات عملي مرتبط با محورهای کنفرانس
 • ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با محورهای کنفرانس
 • برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس
 • ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين
 • ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  
 • توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس
 • بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس
 • آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با محورهای کنفرانس
 • معرفی فناوري هاي نوين موثر مرتبط با کنفرانس
 • آشنايي با مفاهيم جديد موضوعی و پیشبرد اهداف کنفرانس