گروه های هدف و مخاطبان همایش

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مرتبط با کنفرانس

- دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

- كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر حوزه های مرتبط با محورهای کنفرانس

- وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

- انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه های مرتبط با محورهای کنفرانس

- كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در حوزه های مرتبط با محورهای کنفرانس